Verkoopsvoorwaarden

  1. Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk opgegeven te worden en moeten binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven aan ons toegezonden worden.
  1. Zonder anders vermeld, is de factuur betaalbaar binnen de 30 dagen zonder korting. Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een rente van 18% per jaar vanaf de vervaldag.
  1. De factuurvoorwaarden worden als aanvaard beschouwd bij gebrek aan schriftelijk protest binnen acht dagen
  1. Tenzij schriftelijk anders bedongen, worden onze leveringstermijnen slechts gegeven ten titel van inlichting. De koper kan zich daarop niet beroepen om schadevergoeding te bekomen. Vertraging in de levering kan het vernietigen van de bestelling niet rechtvaardigen.
  1. Wij behouden ons het recht voor, verbintenissen op te schorten of er een einde aan te maken in geval van overmacht van welke aard ook.
  1. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van € 50 en een maximum van €1500, ten titel van conventioneel strafbeding, zonder dat dit beding de toepassing van art. 1244 B.W.B. belet.
  1. Het niet naleven door onze klant of kopen van zijn verplichtingen, of welke verandering ook in zijn toestand machtigt ons, zonder aanmaning of andere formaliteiten, elk lopend contract te verbreken zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn, hiervoor verzaken wij nochtans niet aan het recht op de schadeloosstelling van het ons berokkende nadeel.
  1. De juridische eigendom van de geleverde artikelen en producten zal slechts naar de koper overgaan op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en bijhorigheden aan de verkoper. Dit uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud veroorlooft evenwel de koper niet de bestelling te vernietigen, mogelijkheid welke alleen de verkoper is geboden. Bijgevolg, in geval van wanbetaling, kan de verkoper, voor zover de geleverde goederen, al dan niet volledig, fysisch in de lokalen van de koper blijven, de wederafstand ervan vorderen bij aangetekende postbrief met ontvangsmelding, onmiddellijk gevolgd door de wegname van de goederen door zijn zorgen, zonder andere formaliteiten of gerechtsakten. Anderzijds zal de koper, alhoewel hij nog niet de juridische eigenaar van de goederen is, er de enige bewaarder van zijn alleen de gehele verantwoordelijkheid voor en zal een verzekering nemen, waarvoor verantwoording dient afgelegd, tegen alle mogelijke risico’s. Hij zal derhalve niet mogen inroepen verlies, beschadiging, brand of explosie of in het algemeen eender welke oorzaak of reden om de volledige betaling van de levering, volgens de overeengekomen prijs te vertragen of te schorsen.
  1. In geval van betwisting is alleen de Rechtbank van Brugge bevoegd.